hi SEO, logo tvorba webu
Got a Great Idea?
Marek Sýkora | hi SEO, s.r.o.
Is Your Website Slow?
Marek Sýkora | hi SEO, s.r.o.
No Visitors?
Marek Sýkora | hi SEO, s.r.o.
Previous slide
Next slide

Obchodní podmínky pro poskytování služeb tvorby webové prezentace

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služeb (dále jen „Poskytovatel“) a klientem (dále jen „Klient“) při poskytování služeb spojených s tvorbou a údržbou internetových stránek.

2. Předmět smlouvy

2.1. Poskytovatel poskytuje Klientovi služby spojené s tvorbou a dle případné samostatné domluvy také údržbou internetových stránek podle dohodnutých specifikací a za cenu odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

3. Cena a platba

3.1. Cena za služby tvorby internetových stránek je dohodnuta mezi Klientem a Poskytovatelem. Faktura za služby bude vystavena Klientovi na základě dohody a bude splatná do dohodnutého data.

4. Plnění služeb

4.1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat dohodnuté termíny pro plnění služeb a snažit se o kvalitní a profesionální realizaci projektu.

4.2 Strany se dohodly, že prezentace bude vždy vytvářena v nejlepším poměru čas/funkčnost a že klient nebude trvat na pracných detailech, které nejsou pro funkci projektu nezbytné.

4.3 Klient se zavazuje poskytnout maximální součinnost a dodat podklady.

5. Odpovědnost a reklamace

5.1. Poskytovatel odpovídá za kvalitu svých služeb po celou životnost webu, která je stanovena na dobu 10 let a to pouze v případě, že se smluvní strany dohodly na Poskytovatelem dodávanou měsíční správu. Klient je povinen neprodleně oznámit všechny nedostatky nebo nesrovnalosti v plnění služeb a dá Poskytovateli příležitost k jejich odstranění.

6. Doba trvání smlouvy

6.1. Tato smlouva začíná platit dnem uzavření dohody mezi Klientem a Poskytovatelem a trvá do doby spuštění webu na Klientem dodané a stanovené doméně a uložišti, nebo do jejího ukončení.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Poskytovatel a Klient se zavazují dodržovat veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v naší Zásadě ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným dohodnutím obou stran.

8.2. V případě sporů souvisejících s touto smlouvou budou strany usilovat o jejich řešení prostřednictvím jednání a dohody.

8.3. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky a bude vykládána v souladu s ním.

Obchodní podmínky pro poskytování služeb Hotového webu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služeb (dále jen „Poskytovatel“) a klientem (dále jen „Klient“) při poskytování služeb spojených s objednáním tzv. „Hotového webu“.

2. Předmět smlouvy

2.1. Poskytovatel poskytuje Klientovi služby spojené s poskytnutím výukových materiálů, zprovoznění zvoleného hotového webu k editaci na svém serveru a spuštěním připraveného dema na doméně a hostingu klienta za cenu odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

3. Cena

3.1. Cena za služby se řídí ceníkem zobrazeným vždy u dané verze služby.

4. Plnění služeb

4.1. Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit návody automatickou elektronickou formou skrze účet klienta. Návody se zobrazí po přihlášení na stránce účtu klienta na portále www.hiseo.cz.

4.2. Poskytovatel se zavazuje jednat bez zbytečného odkalu a Hotový web k editaci na svém serveru zpřístupnit ideálně v čase do 28 hodin od objednání a zaplacení služby.

4.3. Klient souhlasí se vzhledem a strukturou zvoleného Hotového webu a dále souhlasí, že nepotřebuje jiné grafické a systémové úpravy.

4.4. Klient souhlasí, že si obsah stránek (texty, fotky, barvy, produkty, aktuality a další základní věci) bude upravovat sám dle poskytnutých online video-návodů.

4.5. Klient se před zakoupením služby Hotového webu důkladně seznámil se zvoleným vzhledem prostřednictvím živého náhledu, který je přístupný skrze stránku, kde danou službu objednává.

5. Odpovědnost a reklamace

5.1. Klient si uvědomuje, že služba Hotového webu je spojena s individuální přípravou a není možné odstoupit do 14 dnů od objednání služby.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Poskytovatel a Klient se zavazují dodržovat veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v naší Zásadě ochrany osobních údajů.

7. Doba trvání smlouvy

7.1. Tato smlouva začíná platit dnem objednání a zaplacení služby Hotového webu a končí spuštěním webu na Klientem určené doméně a uložišti, nebo po uplynutí lhůty 6 měsíců od zakoupení služby hotového webu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným dohodnutím obou stran.

8.2. V případě sporů souvisejících s touto smlouvou budou strany usilovat o jejich řešení prostřednictvím jednání a dohody.

8.3. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky a bude vykládána v souladu s ním.

Podmínky byly aktualizovány v Brně dne 15.6.2024

Přihlášení