hi SEO, logo tvorba webu
Máte skvělý nápad?
Marek Sýkora | hi SEO, s.r.o.
Máte pomalý web?
Marek Sýkora | hi SEO, s.r.o.
Žádná návštěvnost?
Marek Sýkora | hi SEO, s.r.o.
Previous slide
Next slide

Obchodní podmínky pro poskytování služeb tvorby webové prezentace

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem služeb (dále jen „Poskytovatel“) a klientem (dále jen „Klient“) při poskytování služeb spojených s tvorbou a údržbou internetových stránek.

2. Předmět smlouvy

2.1. Poskytovatel poskytuje Klientovi služby spojené s tvorbou a dle případné samostatné domluvy také údržbou internetových stránek podle dohodnutých specifikací a za cenu odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

3. Cena a platba

3.1. Cena za služby tvorby internetových stránek je dohodnuta mezi Klientem a Poskytovatelem. Faktura za služby bude vystavena Klientovi na základě dohody a bude splatná do dohodnutého data.

4. Plnění služeb

4.1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat dohodnuté termíny pro plnění služeb a snažit se o kvalitní a profesionální realizaci projektu.

4.2 Strany se dohodly, že prezentace bude vždy vytvářena v nejlepším poměru čas/funkčnost a že klient nebude trvat na pracných detailech, které nejsou pro funkci projektu nezbytné.

4.3 Klient se zavazuje poskytnout maximální součinnost a dodat podklady.

5. Odpovědnost a reklamace

5.1. Poskytovatel odpovídá za kvalitu svých služeb po celou životnost webu, která je stanovena na dobu 10 let a to pouze v případě, že se smluvní strany dohodly na Poskytovatelem dodávanou měsíční správu. Klient je povinen neprodleně oznámit všechny nedostatky nebo nesrovnalosti v plnění služeb a dá Poskytovateli příležitost k jejich odstranění.

6. Doba trvání smlouvy

6.1. Tato smlouva začíná platit dnem uzavření dohody mezi Klientem a Poskytovatelem a trvá do doby spuštění webu na Klientem dodané a stanovené doméně a uložišti, nebo do jejího ukončení.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Poskytovatel a Klient se zavazují dodržovat veškeré právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete v naší Zásadě ochrany osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným dohodnutím obou stran.

8.2. V případě sporů souvisejících s touto smlouvou budou strany usilovat o jejich řešení prostřednictvím jednání a dohody.

8.3. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky a bude vykládána v souladu s ním.

Podmínky byly sepsány v Brně dne 23.10.2023

Přihlášení